Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als kindertherapeut moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Hieronder vindt u een korte opsomming van de belangrijkste onderdelen uit het privacy reglement, download hier de volledige versie.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut/praktijk, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de WGBO. Het dossier (het dossier van uw kind) bevat naast persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, huisarts e.d.) ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik  als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de (persoons)gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Met de hierboven beschreven werkwijze stemt u expliciet in als u een behandelovereenkomst tekent met Forza Ragazzi. Een kopie van het volledige privacy-reglement zal integraal onderdeel vormen van deze behandelovereenkomst.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • De gegevens van mij en van mijn praktijk
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Naam, geboortedatum, verzekering en verzekeringsnummer van de behandelde
 • Datum van de behandeling
 • Een behandel code zoals afgesproken met de zorgverzekeraar en een korte omschrijving
 • De tijdsbesteding
 • De kosten